HOSTING-CLOUD

Molnet är ingen ny STOR PRINCIP, det är fortfarande outsourcing, däremot är det några detaljer som skiljer sig jämfört med tidigare – och dessa detaljer får STOR INVERKAN:
–Dramatiskt mycket flexiblare kapacitetstillgång
–Flexibel prissättning och mycket lägre priströskel
–Förlitande på att Internet duger för kommunikation mellan kund och outsourcingpartner – och Internet är billig kommunikation


Hybrider handlar om att man tar delar av sin IT miljö och flyttar ut til någon form av molntjänst. Det kan vara t.ex. NAV eller mail eller något annat men man behåller resten av datat i sin egen serevrhall som man av olika anledningar inte vill ha utanför företaget. De funktioner som finns i molntjänsten är tillgängliga på samma sätt som de vore installerade lokalt men rent tekniskt ligger de inte lokalt. Vissa applikationer är väldigt svårt att flytta ut på det viset då knytningen till andra program som finns runtomkring är så stark att programmen fungerar dåligt utan allt det kringliggande som behövs.

Ett privat moln betyder i praktiken att man har satt upp ett system för att publicera applikationer från en central punkt till sina användare inom egna företaget eller markbaserad Outsourcing leverantör.

Ett privat moln kan i sin tur vara byggt på antingen en virtualiserad miljö eller på många enskilda, fysiska servrar.

Ett publikt moln är ett stort, lastbalanserat system som är uppsatt av en leverantör som gör det tillgängligt för flera olika företag (och ofta privatpersoner) att kunna nyttjas gemensamt och på det sättet delas på de resurser som finns. De flesta leverantörer av publika molntjänster, särskilt vad gäller applikationsutbudet , har ett antal färdiga programpaket de erbjuder och det finns ingen möjlighet att t.ex. flytta ut några av sina egna applikationer till dem eller göra förändringar i utbudet I sånt fall är man hänvisad till att antingen bygga ett eget moln eller hyra in sig på VPSer och drifta dem själv. Detta kommer såklart förändras över tiden då jag tror att konsumenterna kommer att styra i allt högre grad.

 

Integration är nyckeln för att leverera Single Sign On (SSO) från markbunden katalog i en HYBRIDLÖSNING.

Windows Azure Active Directory (Windows Azure AD) är en modern, REST-baserad tjänst med funktioner för identitetshantering och åtkomstkontroll i molnprogram. Du får nu en enda identitetstjänst för Windows Azure, Microsoft Office 365, Dynamics CRM Online, Windows Intune och molntjänster från andra leverantörer. Windows Azure Active Directory ger dig tillgång till en molnbaserad identitetsleverantör som enkelt integreras med dina egna AD-distributioner och har stöd för identitetsleverantörer från tredje part.

 

Med Windows Azure AD kan du:

Integrera med det Active Directory du redan har. Bygg snabbt ut ditt Windows Azure AD för att tillämpa principer och kontroller, och autentisera användare med företagets befintliga inloggningsuppgifter i Windows Azure och andra molntjänster.

Detta görs med en uppsättning (Virtuella nät) hos Azure som kopplas ihop med lokalt fysisktnät via deras Endpoint och en VPN koncentrator på marken.
I och med det så har vi åstakommit ett hybridmoln på allvar, vi har förlängt vår hall till att kunna Provisonera mot Azure.

 

Erbjuda åtkomstkontroll för våra program:

Du kan enkelt hantera åtkomsten till dina program med hjälp av centrala principer och regler. Garantera konsekvent och korrekt åtkomst till företagets program och uppfyll viktiga interna krav på säkerhet och regelefterlevnad. Tack vare integreringen i Windows Azure AD kan utvecklare använda central autentisering och autentisera program i Windows Azure med hjälp av identitetsleverantörer för konsumenter eller det egna Windows Server Active Directory


How to: Configure Windows Azure Connect
How to Activate Windows Azure Roles for Windows Azure Connect
How to Install Local Endpoints with Windows Azure Connect
How to Create and Configure a Group of Endpoints in Windows Azure Connect